VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Mgr. Helena Třísková, transformační kouč, EFT terapeut

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi všeobecnými obchodními podmínkami, a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. 

 

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba. 

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Mgr. Helena Třísková se sídlem Krakovany 187, Krakovany 281 27 htkouc@htkouc.com

Prodávající je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webových stránkách www.htkouc.com

Tyto produkty a služby jsou Kupujícímu prodávány prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní výše zmíněných webových stránek.

 

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na výše uvedených webových stránkách. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. 

 

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

 

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i se zpracováním osobních údajů.

 

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 7 kalendářních dnů od objednání.

 

6. Cena, Způsob úhrady, Opakovaná platba, Ukončení členství

Cena produktů a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní Prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. 

U vybraných produktů prodávajícího (CD, DVD, knihy a jiné) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. 

Cenu produktu a případné náklady spojené s jeho dodáním hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební brány společností Stripe a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, a.s..

Kupující může využít těchto možností plateb:

online platební kartou nebo po dohodě na e-mailu podpora@andreasatopletova.cz bankovním převodem na základě vystavené faktury

Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak.
Závazek Kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu / služby.

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním e-mailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným e-mailem.

 

7. Garance vrácení peněz

Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů (online vzdělávací programy a webináře) možnost do 30 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu (pokud není, platí zákonem stanovená garance minimálně 14 dnů).

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na htkouc@htkouc.com s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Peníze Vám budou vráceny bankovním předvodem, a to nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem. 

Toto neplatí pro osobní nebo virtuální službu v domluveném čase.

Případné reklamace nebo námitky může Kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresuhtkouc@htkouc.com. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / nezpřístupnění služby

U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. Přístupové údaje poskytne Prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak. Obsah online vzdělávacích produktů je pro Kupujícího zpřístupněn po dobu uvedenou na prodejní stránce daného produktu, vždy však minimálně na 7 dní od zaplacení celé kupní ceny.

V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů Prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem zvoleného dopravce dle aktuálního sazebníku, v termínu obvykle do 10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující neprodleně kontaktuje Prodávajícího na adrese htkouc@htkouc.com

9. Vyloučení odpovědnosti 

Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti péče o rodiče a pečující a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkováváme v on-line programech jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani její lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, zdravotního stavu apod.

V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich on-line produktech nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

 

10. Ochrana osobních údajů a cookies

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví. 

Prodávající používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

11. Právní příslušnost (Jurisdiction)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10. listopadu 2020 (s platnou aktualizací k 31.březnu 2023) a řídí se právním řádem České Republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává v České Republice.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek a za vaší důvěru v naše produkty a služby.

Informace pro Kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste našim zákazníkem, účastníkem webinářů, odběratelem emailů nebo jste "jen" návštěvníkem některé z našich internetových stránek, svěřujete nám své osobní údaje. Přečtěte si proto, jak údaje chráníme, a jaká práva máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Jestliže vám nebude cokoliv jasné, neváhejte se na nás obrátit.

KDO JE SPRÁVCE?

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Helena Třísková , se sídlem Krakovany 187. 
 
Provozujeme internetové stránky www.htkouc.com.
 
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat
  

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kdykoliv kontaktovat na htkouc@gmail.com

PROHLAŠUJEME

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
 
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
 
Poskytování služeb a plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, uskutečnění telefonicé konzultace… )
 
Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 
Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. 
 
Pokud si objednáte náš webinář, konzultci, elektronický materiál, vzdělávací program (ať placený nebo zdarma), vnímáme oprávněný zájem posílat vám newslettery se zaměřením blízkým k objednaným materiálům (obvyklé téma: marketing a podnikání).  Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení.
 
Pokud si od nás neobjednáte žádný webinář, konzultci, elektronický materiál, vzdělávací program (ať placený nebo zdarma), budeme Vám zasílat newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu maximálně 5 let od udělení.
 
V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 
Přímý marketing skrz Facebook reklamu
Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.
 
Pokročilý marketing
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Více informací a nastavení můžete získat přímo na Facebooku, popř. můžete vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

[Např.: Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy]

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o souborech cookie a jejich použití na našem webu se dozvíte v sekci [Cookies. <.Doplnit odkaz]

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře, pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití vašich osobních údajů.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

K vašim osobním údajům mohou mít přístup pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
 
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.
 
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.
 
Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:
 
 
Analytické nástroje
 
 Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu – Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA]
 
Marketing a zákaznická podpora
 
 Facebook pixel – Facebook Inc.,1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 
SmartEmailing – emailová automatizace –
  SmartSelling a.s. Netroufalky 797/5 625 00 Brno IČ: 29210372 DIČ: CZ29210372
 
Fakturace a účetníctví
 
SimpleShop.cz – automatická fakturace – Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, Česká Republika, IČO: 24197190]

 
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru maximální nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.
 

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím [kontaktní údaje].

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník nebo pokud jste od nás získali vzdělávání zdarma, na základě našeho oprávněného zájmu. 
V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám je posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
 
 
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 22.5. 2022

[vasweb.cz] – Ochrana osobních údajů – Cookies

Přejít nahoru