Obchodní podmínky -

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmět:

 1. Kouč se zavazuje poskytnout klientovi koučovací služby podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s cílem pomoci skrze koučovací otázky a techniky klientovi v oblastech, které jsou dle něho podstatné.
 2. Transformační koučovaní vyhází z toho, že každý je jedinečný a má v sobě ukrytý potenciál, který může být různým způsobem zvyšován. Kouč pomáhá klientovi objevit v něm to nejlepší a ukázat mu pohledy a dát možnost volby, nad kterými nepřemýšlel.
 3. Kouč využívá všeho co, se naučil k posunu klienta. Není však poradce ani rádce. Rady může poskytnout až po skončení koučovacího sezení na výslovné přání klienta.
 4. Kouč může využít všechny dostupné prostředky, které mohou pomoci klientovi. Klilent si je vědom, že vše absolvuje na základě své svobodné vůle  a má možnost požádat o změnu koučovací strategie, pokud mu to bude nepříjemné.
 5. V případě, že bude mít klient pocit, že mu koučování nepřináší ani po absolvování celého sezení jakýkoliv efekt, probere svůj pohled s koučem. Pokud bude mít kouč pocit, že pro klienta bude vhodnější jiný odborník, probere to s klientem.

Termíny a ceny

 1. Koučovací sezení se uskutečňuje v předem dohodnutých termínech formou živého nebo on – line setkání dle domluvy mezi koučem a klientem.
 2. Kouč i klient může požádat o přesunutí termíny telefonicky, avšak 48 hodin předem, vyjma zásahů vyšší moci tak, jak definuje český zákon.
 3. Pokud se klient nedostaví k sezení bez žádosti o přesunutí dle předchozího bodu, bude účtováno sezení jako uskutečněné v plné ceně, neboť koučův čas byl již vyhrazen klientovi.
 4. Klient se zavazuje uhradit koučovací sezení před prvním sezením a v případě splátek dále dle domluvy s koučem.

Povinnosti smluvních stran:

 1. Kouč je vázán mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozví na sezení od klienta, vyjma věcí, které jsou veřejně známy nebo ke kterým dal kouči klient svůj souhlas.
 2. Kouč může sdílet zkušenosti ze sezení jedině tak, že nebude patrné, o kterého klienta se jedná.
 3. Koučovací sezení může být nahráváno jen s výslovným souhlasem klienta. Kouč se nahrávku zavazuje smazat na žádost klienta.
 4. Klient souhlasí s tím, že kouč nenese zodpovědnost za jakékoliv prospěchy nebo ztráty finančního, duševního, materiálního nebo jiného rozsahu či dopadu, vztahující se ke klientovi a nebude činit teď ani kdykoliv v budoucnu jakýkoliv nárok či kompenzaci po kouči.
 5. Kllient souhlasíá s s tím, že na sezení bude vždy v střízlivém stavu, ve kterém je schopen vnímat a nést důsledky svých rozhodnutí. Rozhodnutí je vždy klientovo a nelze je přenášet na kouče. Kouč pokládá otázky určitým způsobem a klient nalézá odpovědi sám v sobě.
 6. Klient souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů a jejich využití pro potřeby smluvního vztahu mezi klientem a koučem. Pokud bude kouči poskytnuta reference vč. fotografie, je oprávněn ji zveřejnit a využít v market. komunikaci.
 7. Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neúčinné, považuje se za automaticky nahrazené jiným podobným platným ustanovením. Neplatnost některé části smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
Přejít nahoru